Projectmanagement

Programmamanager Focus op Vakmanschap op het gebied van informatievoorziening (iFoV). Dit project volgede op een analyse geleid door saMBO-ICT van het veelomvattende programma (FoV) voor kwaliteitsveretering in het MBO van de toenmalige minister van Onderwijs. De analyse keek naar de gevolgen voor de informatievoorziening en ICT op de MBO’s (AOC’s en ROC’s). Hieruit volgde een programma iFoV waar ik twee jaar aan heb leiding gegeven (2012-2014).

Projectleider herinrichting van de studentenadministraties en introductie en invoering procesmanagement van de scholen van Helicon Opleidingen in Nijmegen en omgeving (2012-2014).

Leiding geven aan een Co-Productieteam Nieuwe Samenwerking dat als taak heeft het ontwikkelen van good practices rond moderne manieren van samenwerking in de Digitale Leer- en Werk Omgeving (DLWO) van de Hogeschool van Amsterdam. Daarbij valt te denken aan het effectief inzetten van persoonlijke profilering, van vormen van digitaal ondersteunde samenwerking in leerprocessen, van digitale ondersteuning van project- en expertisegroepen en kenniskringen, etc. (2012).

Projectleider Exact bij het domein techniek van de Hogeschool van Amsterdam. In dit project is samen met onderwijskundige ondersteuning, met een groep wiskunde docenten van alle opleidingen van het domein, een nieuwe didactische en toetsaanpak ontwikkeld met bijbehorende digitale ondersteuning voor het wiskunde onderwijs in de propedeuse. In dit project is ook nauw samengewerkt met deskundigen van het Freudenthalinstituut van de Hogeschool van Utrecht. Een drietal pilots met de vernieuwde aanpak vinden plaats in het cursusjaar 2012-2013. Doelstelling is studenten te activeren en om hen daarmee beter, sneller en vollediger een goede basis te geven voor de exacte vakken in het verdere verloop van hun opleiding (2011-2012)

Programmamanager SAP bij Helicon Opleidingen te Nijmegen. Na afronding van de implementatie is het ingebruik nemen van HR en van financiële functionaliteit ter hand genomen (2010-2012).

Projectleider implementatie bij Helicon Opleidingen te Nijmegen. Het gaat om een studentenadministratiesysteem, gebaseerd op SAP – Student Lifecycle Management. Het betreft twee fasen: allereerst de studentenadministratie welke de bekostiging veilig stelt. Als tweede deels parallel uitgevoerd deelproject betreft het de implementatie van digitale ondersteuning van te vernieuwen onderwijsprocessen (2009-2010).

Projectleider ontwikkeling en implementatie Digitale Werk- en Leeromgeving binnen het Domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Daarbij is een proces doorlopen om de functionele eisen en functionele componenten waaraan de DLWO moet voldoen, in kaart te brengen. Vraagsturing vanuit het onderwijs en een onderwijskundige insteek, i.p.v. het technisch perspectief, zijn belangrijke uitgangspunten geweest (2008-2011).

Projectleider migratie infrastructuur HES binnen het Domein Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam. Na een fusie van de HES Amsterdam met de Hogeschool van Amsterdam is de ICT-infrastructuur van de HES een tijd apart gebleven. Uitvoering van deze opdracht heeft tot doel gehad de infrastructuur van de HES volledig op te nemen in de ICT-infrastructuur van de Hogeschool van Amsterdam. Naast het oplossen van verschillende technische problemen, werd het project gekenmerkt door veel politieke gevoeligheid die overgebleven was uit de fusieperiode (2007-2008). 

Projectleider voorbereiding gecombineerde data inwinning bij ca. 100.000 relaties van het Ministerie van LNV.
Het ging hierbij om het ontwerp en de implementatie van een nieuw bedrijfsproces met ict ondersteuning, waarbij meerdere onafhankelijke diensten van het Ministerie van LNV (en externe dienstverleners) betrokken waren: Laser, Bureau heffingen, Dienst Basisregistraties (i.o). Deze diensten zijn inmiddels gefuseerd tot de Dienst Regelingen LNV (2001-2003). 

Adviseur en projectleider in opdracht van de AOC Raad om de gevolgen voor de onderwijsondersteuning van de invoering van de nieuwe competentie gericht kwalificatiestructuur in kaart te brengen voor de twaalf Agrarische Opleidingscentra (2006-2007)). 

Projectmanager bij ICTRO voor diverse projecten. ICTRO was een dienst van het Ministerie van Justitie en was de ICT beheerorganisatie voor de rechtelijke organisatie: rechtbanken, gerechtshoven en openbaar ministerie. ICTRO werkt volgens de ITIL en hanteert Prince2.
Opdrachtgevers waren de Raad voor de Rechtspraak (1) en het Parket Generaal (2-4).
De werkzaamheden bij deze projecten betroffen: Definiëren projectaanpak, organiseren en coördineren uitvoering project w.o. aansturen leveranciers en projectdeelnemers; aansturen en coördineren functionele en gebruikerstesten, pilotimplementatie, technische en functionele in beheername en uitrol over de betreffende organisatiedelen, evalueren en afsluiten project.
De volgende projecten werden (deels parallel) uitgevoerd (2004-2006):

  • Implementatie en in beheer name bij ICTRO en landelijke implementeren van een rooster- en planning applicatie bij rechtbanken en gerechtshoven
  • In beheer name bij ICTRO en landelijke implementeren van een documentmanagementsysteem bij alle dienstonderdelen van het openbaar ministerie.
  • ICT verhuizing/ontvlechting openbaar ministerie parket Breda in twee fasen
  • Implementatie en in beheer name bij ICTRO en landelijke implementeren over negentien arrondissementsparketten van een applicatie inzake de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).

Adviseur en onderzoeker landelijke invoering Centraal Registratie Informatie Bureau (CRIB) op basis van intergemeentelijke samenwerking op niveau van de veiligheidsregio. Het betreft een opdracht van BZK, die voor een groot deel werd uitgevoerd in de veiligheidsregio’s Zuid Limburg en Kennemerland.
Tevens deelprojectleider Organisatie- en Personeel. Opstellen en in beheer geven van het proces- en activiteitenmodel (2004-2005).

Landelijk programmamanager voor de implementatie van een nieuw onderwijs en administratie ondersteunend software pakket op de twaalf Agrarische Opleidingscentra in Nederland.

Het betrof enerzijds een landelijk (flankerend) project met deelprojecten ter ondersteuning van anderzijds de 12 implementatieprojecten van de individuele AOC’s (2000-2002).

Projectleider selectie- en aanschaffingsprojecten software.

Projectleider diverse Europese aanbestedingstrajecten.


© Paul van Uffelen 2023