Vraagsturing

Vraagsturing en vraaggestuurd implementeren

Met vraagsturing wordt de koppeling gelegd met de aanpak vraaggestuurd implementeren van digitale ondersteuning in het onderwijs. Met deze aanpak geven docenten zelf leiding aan de beoogde verandering of verbetering.

Docenten zijn immers gewend om hun eigen werk te sturen. Vraagsturing bij de inzet van IT is dus belangrijk.

Docenten zijn professionals, die intrinsiek gemotiveerd zijn om hun werk goed te doen.

Er worden in het onderwijs heel veel mooie applicaties gemaakt en ontworpen. Kijk maar op de sites die verslag doen van onderwijsconferenties. Veel visie, veel mooie applicaties die klaar zijn om in gebruik te nemen. Toch valt het gebruik van al dat moois tegen. Docenten weten niet waarom ze al dat moois zouden moeten inzetten in hun onderwijs...

Soms ontbreekt bij hen het zicht op de toegevoegde waarde, soms past al dat moois niet op de behoefte van de docent. Al deze redenen zijn echt en waar voor de docent, maar soms getuigen deze redenen ook van vluchtgedrag, van gewoon niet willen veranderen.

Daarbij komt dat professionals zich heus niet door IT-ers laten zeggen hoe ze hun werk moeten inrichten. Dat doen ze pas als ze zelf overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van de IT in hún werk.

Professionals, en dat zijn docenten, komen wel in beweging als ze overtuigd zijn van de noodzaak van een verandering. Deze kan uit henzelf komen, maar deze kan ook worden gestimuleerd onder invloed van de omgeving, bijvoorbeeld door richtinggevend management. Kern is dat wanneer de noodzaak wordt gevoeld en wordt geaccepteerd er een voedingsbodem is voor verandering.

Het is dan zaak dat de professionals het roer in eigen hand nemen, al dan niet ondersteund door deskundigen.

Verandering door vraagsturing, niet door het mooie aanbod van IT staf of van leveranciers.

Niet de staf of de IT-er leidt het proces, maar de professional zelf. Dit is vraagsturing.

De tijd van traditioneel, aanbod gericht implementeren ligt achter ons. Met de huidige middelen wordt vraaggestuurd implementeren mogelijk.

In het geval van docenten, is vertrouwde ondersteuning belangrijk, bijvoorbeeld door de eigen onderwijskundige staf. Deze helpt de geaccepteerde noodzaak tot verandering concreet te maken in een verandering van het bestaande proces. Soms is zelfs het expliciteren van het bestaande proces voldoende om aangrijpingspunten te vinden voor verandering. Deze verandering moet worden uitgewerkt in draaiboeken, waarin ook wordt ingegaan op de gewenste digitale ondersteuning.

De digitale leer- en werkomgeving dient wel zodanig van aard te zijn, dat door het arrangeren van functionaliteit een goede fit kan worden gevonden met datgene wat het gewijzigde onderwijsproces aan ondersteuning vraagt.

Op andere pagina's van deze site wordt de aanpak van vraaggestuurd implementeren nader toegelicht.

© Paul van Uffelen 2023